42,275 Reputation

10 yesterday
+10 07:46 upvote
10 2 days ago
20 Mar 2
-60 Feb 26
10 Feb 25
20 Feb 21
10 Feb 11
-8 Feb 7
40 Feb 3
10 Jan 28
10 Jan 26
10 Jan 20
10 Jan 19
10 Jan 16
10 Jan 15
20 Jan 14
20 Jan 9
10 Jan 8
10 Jan 7
10 Jan 3
10 Dec 29 '20
10 Dec 26 '20
10 Dec 25 '20
20 Dec 20 '20
10 Dec 19 '20
20 Dec 17 '20
10 Nov 24 '20
10 Nov 16 '20
10 Nov 13 '20
-10 Oct 30 '20