42,013 Reputation

10 yesterday
+10 14:25 upvote
10 Nov 16
10 Nov 13
+10 20:47 upvote
-10 Oct 30
10 Oct 21
10 Oct 18
10 Oct 15
10 Oct 13
10 Sep 18
10 Aug 28
10 Jul 26
10 Jul 24
10 Jul 18
20 Jul 16
10 Jul 9
10 Jul 3
10 Jun 29
10 Jun 27
10 Jun 17
20 Jun 4
10 Jun 2
10 May 28
10 Apr 27
10 Apr 26
10 Apr 15
10 Apr 12
10 Apr 10
10 Mar 27
20 Mar 13
10 Mar 1